May 8, 2012

TAT for secondary school teachers English subject paper - May 2012

The following is paper solution for English subject paper of TAT exam taken on 07-05-2012 for Secondary School teachers. (આ ૦૭-૦૫-૨૦૧૨ ના રોજ માધ્યમિક શિક્ષકો માટે લેવાયેલી TAT (Teachers Aptitude Test) પરીક્ષાના અંગ્રેજી વિષયના પેપરમાં પુછાયેલા પ્રશ્નોના સંભવિત જવાબો છે.)

We have provided links wherever possible. You can check them by clicking on the answers. All the links of this post will open in new page. Please don't hesitate to put your feedback or any doubt/suggestion regarding answers or the question paper by commenting below. Any discussion on the same is highly welcome. You can also get in touch with us through Facebook here and here. (જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં અમે લિંક આપી છે. તમે જવાબ પર ક્લિક કરીને એ લિંક પર જઈ શકો છો. આ પોસ્ટ પરની બધી જ લિંક નવા પેજમાં ખુલશે. જવાબો કે પ્રશ્નપેપર અંગે કોઈ પણ શંકા કે સૂચન માટે છૂટથી કોમેન્ટ કરી શકો છો. એ અંગેની કોઈ પણ ચર્ચા એકદમ આવકાર્ય છે. તમે અમને ફેસબુક પર પણ  અહી અને અહી કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ) 
English subject solved question paper for TAT conducted on May 07, 2012


1.Which of the following is not mother's quality?
Ans. She can argue.

2. What are natural divisions of time?
Ans.day and night and the seasons

3. Dr.Franz Halberg is a .................. .
Ans. founder professor of chronobiology.


4. Chronobiology is ................... .
Ans. A biology of time (and probably not A biology of body)

5. The noun form of hungry is.................... .
Ans. hunger

6. Which of the following statement is false?
Ans. the dog chased the cat up a tree

7. When I don't like what people do or say ................... .
Ans. I should not be angry with them.

8. 'To handle things' means .................. .
Ans. to deal with things.

9. Find out the false sentence from the following.
Ans. the students undertook the project on one subject. OR the students undertook the project on different subjects (We will verify which of these is correct answer. In our view, the latter is the correct answer)

10. Find out the true sentence from the following.
Ans. India has a major share in the world diamond and jewelery business.

11. The diamonds are assorted according to their.................. .
Ans. weight,size,solidity and purity

12. When did juliane's plane took off from the Lima airport?
Ans.24th December,1971

13. 'Exhausted'  means ............... .
Ans. very tired

14. Janki's ............. is that they should go to the section of 'Magic science'.
Ans. proposal

15. There is a special section in the science fair for ..................
Ans. Models and Charts and Experiments

16. The body of Digvijay was ................. .
Ans. mud covered.

17. Miss Sullivan ............... .
Ans. talked as if she were a little girl herself.

18. Which of the following shows Helen's feelings?
Ans.amazed and delighted

19. Blandford had a deep longing for the woman because......... .
Ans. she had given him courage and strength.

20.Scrub............. in the velley.
Ans.found

21. The poet understands that his friend.............. it by being himself.
Ans. has done ( poem 7 love of 10th)

22. Don't leave the premises ................. you told.
Ans. until.

23. Sit on the............. properly or ........... the hall.
Ans. seat, quit

24. A workshop ...................... by the NavBharti school for the students ............... in class XII in the next month.
Ans. will be conducted, studying


Choose the correct option.

25. Mother advised Kiran ................ .
Ans. not to waste her time in watching T.V.

26. What is the function of the queen bee?
Ans.reproduction

27. Which sentence shows that Phatik had high fever?
Ans. He took his thin burning hands in his own.

28. 'English is the major window of the modern world' This statement is made by .................... .
Ans. Jawaharlal Nehru

29. Comprehension, Expression,skill and knowledge are the .............. of English teaching.
Ans. objectives

30. .................... is considered the best method of teaching English as it is governed by the maxim proceed from the known to unknown.
Ans. translation method

31. The reading which concentrate upon  the subject-matter and not the language, is called ............reading.
Ans. Extensive reading

32. "The Aims of silent reading are pleasure and profit to be able to read for interest and to get information." is defined by................. .
Ans. Ryburn

33. "If under sentimental urges we give up English learning, we would cut ourselves from the living stream of evergrowing knowledge", is reported by.............. .

Ans. Radhakrishna Commission

34. The syllabus of graded structure and controlled vocabulary  taught through .............. approach.

Ans.

35. Select which one is not the characteristic of good handwriting.
Ans.Productivity

36.Inductive method of teaching grammar is an another form of ................Grammar.
Ans. 

37. "Substitution is a process with which any model sentence maybe multiplied indefinitely by substituting any of its words or word-groups, of the same grammatical family." is defined by .................. .
Ans.

38. 'Objectivity,validity and Rea liability '  are the characteristics of a ............ .
Ans. Test

39. Say which one is not visual Aid.
Ans. Linguaphone 

40. From june 2006, which subject was made compulsory in std.X?
Ans. English

41. Select the synonym of the word 'Evaluation'.
Ans. Assessment

42. Unit lesson planning is a planning for ..............
Ans. 5to 6 periods

43. The figure within brackets indicates....................in the blue print.
Ans. Total questions

44.The questions related to the ................are the base in the blue print.
Ans.

45. The primary teachers are trained at the district level by.............
Ans. DIET

46.'Secondary Teachers' Training Institute' (STTI) is  situated at .................. .
Ans. Gandhinagar

47. Howmany types of objectives are included in the blue print?
Ans.Three

48. Mahakarna was................ .
Ans.the king of the rabbits

49.'To move to and fro' means.............. .
Ans. to move far and near

50.'My master is trembling with anger' Who is the master?
Ans. Moon

51. Who is India's first woman IPS officer?
Ans.Kiran Bedi

52. Ramanujam calculated the length of the Equator ...............
Ans. at the age of thirteen

53. ......................... made Ramanujam a member of their society.
Ans.Royal society of England

54. ................invite different schools of their districts to participate in the competition.
Ans.Tejas Vidyalaya

55. Which word in the passage means 'organizes'?
Ans. arranges

56. The aton bomb was dropped on Hiroshima on........................ .
Ans.6th August 1945

57. ................... are newcomers in the market.
Ans. Thousand-rupee notes

58.Which word in the passage means 'given great importance to'?
Ans. valued

59. The value of coins were determined by ................... .
Ans.the metal,the weight and the size

60. Coins were replaced by paper money because ............................. .
Ans. They were difficult to carry and to store

61. In chess the king and the queen  are placed .............
Ans. in the center

62. Which of the following sentence is false?
Ans. Anand was not in a hurry to play a game

63.Edie was..............
Ans. a Zulu hunter

64. Edie envied the cubs because................... .
Ans. they got food easily

65. The word 'luckey' means,.................... .
Ans. fortunate

66. The phrase 'got together' means............... .
Ans. gathered

67. An earthquake is measured on the................ .
Ans. Richter scale

68. Which of the following was not sent for the people affected by the earthquake?
Ans. houses

69. The cast was operated upon because ............. .
Ans. it had swallowed a plastic bag

70. Many animals and birds die because of ........................ .
Ans. eating plastic garbage

71. Uncle Ken's plan was................ .
Ans. To stay with Emily at Lucknow

72. The phrase 'to look after means'................
Ans. to take care of

73. .............was afamouse english cricketer.
Ans. Bruce Hallam

74. Which one of the following is true?
Ans.The rival team was fielding first

75. The mammals send messages by using ............... .
Ans.different sounds

76. The weight of the blue whale is .................... .
Ans.1,30,000

77. The word 'young ones' means ..............
Ans. babies

78. What is Chandu's problem?
 Ans.He has lost his dog

79. Mr.Williams saw .............when he wake up.
Ans.An old man

80. Williams had been asleep for ............. years.
Ans. 52

81. Which of the following sentence is false?
Ans.Jignesh follows the timetable

82. The word 'rain' rhymes with the word............ .
Ans.lane.

83. The rain water gushes out from the................ .
Ans.spout

84. The dolphin's brain is different from a human brain in .............. .
Ans.Weight

85. The young ones  of dolphins die because of .................. .
Ans.water pollution

86. Sachin is the ................ cricketer in the world.
Ans. best

87. Sulabh is ................... than his brother.
Ans. elder

88. What did Giant see when he returned to his castle?
Ans. Children playing in his garden

89. Choose the correct word from the options and fill the gaps.
People always love the ............. of the flowers.
Ans. fragrance

90. Which of the following statement is false?

Ans. All of the three given above

Give one word for the following group of words. (sentence)


91.A person thinking only about himself/herself.
Ans. selfish

92. The word 'puzzled' stands for ............... .
Ans. confused 

93. One of the following questions was not asked by the shepherd. Which was it? Find out
Ans. Did you find the answers?

94. What does the Emblem of Canada include?
Ans. three red maple leaves

95. Jenna is from ................ and she is interested in .............. .
Ans. Canada,classical music

96. Monty was grateful because.................. .
Ans. None of the above three

97. What does noise make us to do?
Ans. Cover our ears.

98. What disappointed the parents ?
Ans. the boys avoided their parents' wish 

99. Which of the following statements is not correct?
Ans. Always scream

100. Which of the following statements is true?
Ans. The mother can take care of a nine year old child.


PS: Please note that we, Haresh and Ritesh and a few more individuals, authoring, maintaining and administrating this website selflessly. We are, in no way, affiliated with rijadeja, marugujarat or any other website/organization. We are trying our best to keep the information, question papers and paper solutions as accurate as possible. Your suggestion/feedback/queries and/or offer to help are always highly appreciated :-)

33 comments:

 1. sir maths -science answer key kyare mukso?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear sir,

   Me haji Maths-Science nu paper joyu nathi. Sauthi pahela to maare Maths-Science nu paper shodhvu padshe :-)

   Pan aasha rakhu chhu ke Ravivar (May 13) ni night sudhima muki shaku :-)

   Delete
  2. sirji aaje to somvar thayo... maths science nu solution aapo please.. request heartly

   Delete
  3. @Vivek,

   I am sorry for the delay from our part. But, we've been working on other subjects paper too viz Social Science, Sanskrit, Gujarati, Drawing (probably).

   We'll try to put the paper solution for Maths/Science subject paper at the earliest :-)

   Delete
 2. sir good morning

  I m Sachin from bharuch i want to inform you that whatever you have mention in English paper-2 quention no-4 your answer is wrong. Right answer is "BIOLOGY OF TIME" This answer is mention in the text book

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Sachin,

   Thanks for pointing it out. I put 'Biology of body' answer after reading its Wikipedia related article thoroughly. But, after further research now, I believe you are right.

   I have rectified the answer. Thanks for pointing it out :-)

   Delete
  2. When will you complete remaining Question of English subject[paper] TAT 2012

   Delete
  3. We plan to finish it by tonight or tomorrow :-)

   Delete
 3. Thanx for reply. M waiting eagerly. N also waiting 4 common paper remaining guestion. Hope it will be soon.

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Ghanshayam,

   I'm trying to complete as many questions as possible on TAT common paper too.

   Delete
 4. SIR, SANSKRIT NU PAPER SOLUTION JOTU HOY TO

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Rambhai,

   We are trying to get in touch with a gold-medalist professor to get the Sanskrit Paper solved.

   Jo e professor ni madad mali jashe to ame thoda divso ma j Sanskrit nu paper solution mukishu.

   By the way, Sanskrit type karvu easy nahi pade. Etle jo tamarathi shakya hoy to tame amne Sanskrit nu paper scan karine email kari shaksho?

   Delete
 5. sir i want gujarati paper solutions can u do this 4 me?

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Ashwin,

   We are going to put up Gujarati subject paper solution in a day or two. If everything goes fine, we may start posting the answers by tonight itself :-)

   Delete
 6. maths & science paper solution

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Dhaval,

   Please give us 2-3 days. The paper should be up on the blog latest by this weekend :-)

   Delete
 7. HARESHBHAI GUJARATI PAPER SOLUTINO AAJE MUKO CHHO NE?

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Hasanbhai,

   First of all, thanks for sending the whole paper solved with only very few questions left.

   Ame hamna thoda busy chhiye. Ane hu Gujarati paper solution mukta pahela baakina BADHA answers shodhine mukva maagu chhu ane tamara typing ne pan thodu finishing touch aapva maagu chhu.

   Etle Gujarati paper mukta kadach 2-3 divas nikli shake chhe.

   We are sorry for the inadvertent delay :-)

   Delete
 8. khub saras pryas chhe
  tamne khub abhinandan
  sari jankari male chhe.

  ReplyDelete
  Replies
  1. We are glad that we could be a little helpful to you :-)

   Delete
 9. well job sir, thodo khayal avyo k pass thavase k nahi? hats off. Gujarati nu solution kyare mukeso? kiranbhai

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Kiranbhai,

   Thanks a lot for the appreciation :-)

   Gujarati nu paper aa weekend sudhi ma mostly mukai jashe. Atyare Maths-science na paper solution par kaam kari rahya chhiye.

   Delete
 10. Thanks..From:sheet_param@yahoo.com

  ReplyDelete
 11. great work hareshbhai...!!!!!!
  you are doing great job.

  ReplyDelete
 12. Sir when will you post the rest paper solution of TET -1?

  ReplyDelete
  Replies
  1. We're working on the same. While all the questions have been typed, we'll post answers to most as soon as possible, mostly by tonight or tomorrow.

   Delete
 13. Evu kone kahyu k tame rijadeja sathe affiliate cho? blog na look par thi j khabar padi jay k tame affiliate nathi. rijadeja is only one person. ene tamara jeva koi ni jarur nathi mara bhai. evi comment karine potani jaat no j kachro na karo. badha majak udave che tamari.

  ReplyDelete
 14. Dear Priya/whosoever,

  Please read again what we've mentioned, especially the part 'in no way'.

  We are just two human beings - Ritesh and Haresh - maintaining this blog without ANY MONETARY or other FINACIAL expectations WHATSOEVER. We believe in ORIGINAL work with highest level of discipline. We put in our efforts behind this blog because it's our passion.

  There is a lot of difference in the way the website you mentioned works and the way our blog works. We don't have any bias against the said website or any website that might be posting anything similar to what we do.

  I didn't need to reply long to your comment. But I fail to understand why, at all, we came across comments posted on our blog filled with negative feelings :-) This is not the first comment with malicious intentions but this can definitely be the last.

  This blog is for constructive purposes. Please refrain from any trolling in future. Otherwise, I will not have any other option but to NOT allowing to publish your which, without any apparent reason, spoil the environment of the blog.

  We normally allow all the comments posted on this blog to get published.

  PS: We don't understand why, if at all, would someone ridicule us. And even if someone does, we don't care. We love maintaining this blog. And we will continue doing the same.

  ReplyDelete
 15. SIR I WANT TO KNOW TAT SECOND PAPER IS ALSO IN MCQS PLS ANSWER HURRY

  ReplyDelete